ΣΤΟΧΟΙ

Category: ERASMUS + Published on Wednesday, 12 October 2016 Written by Administrator

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι οι μαθητές Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας να αποκτήσουν σύγχρονη γνώση και εργασιακή εμπειρία σχετικά με ελέγχους, δοκιμές, συντηρήσεις και καθαρισμούς φωτοβολταϊκών ηλιοστατών, σύμφωνα με το  ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ62446-200. Οι μαθητές της Γεωπονίας να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας αλόης, να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητές της και να είναι σε θέση να την υποστηρίξουν τεχνικά σε όλες τις φάσεις.

Το σχέδιο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

• Να γνωρίσουν τη δομή και την οργάνωση της ΕΕΚ στην Ισπανία  όπως και τον τρόπο σύνδεσής της με την αγορά εργασίας

• Να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες ενισχύουν την προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας

• Να ενισχύσουν τις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες αποβλέποντας στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ μέσω μιας ολοκληρωμένης επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

• Να ενισχύσουν την οργανωτικότητά τους, τη διαχείριση χρόνου, την εφαρμογή οδηγιών – προδιαγραφών

Η επίτευξη των στόχων θα υλοποιηθεί στην βάση του συνδυασμού πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις κατά 75% και τεχνικών επισκέψεων σε επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς κατά 25%.

Hits: 339